تبلیغات
گروه فرهنگی مذهبی ترنم - آدرس های IP در کلاس ها

كلاس A

—            اگر 8 بیت به Net ID و 24 بیت به Host ID اختصاص دهیم، آدرسهای رده با كلاس A ایجاد می‌شود.

—            آدرسهای كلاس A به شبكه‌هایی كه شامل تعداد بسیار زیادی میزبان می‌باشند اختصاص می‌یابد. با توجه به اینكه بیت اول قسمت Net ID صفر است، تعداد كل آدرس های كلاس A ، 126 می‌باشد كه كوچكترین آن 1 و بزرگترین آن 126 می‌باشد.

—            تعداد شبکه : 126

—            تعداد میزبان : -2(28)×(28)×(28)

Host ID

Net ID


         

0

 

 

كلاس B

—            اگر 16 بیت به Host ID و 16 بیت به Net ID به‌ صورت زیر اختصاص دهیم رده B را به‌وجود می‌آورند. در این کلاس دو بیت با ارزش Net ID آن یک و صفر است.

—            تعداد شبکه : 16384

—            تعداد میزبان : -2(28)×(28)

—             

Host ID

Net ID0

1

 

 

كلاس C

—            اگر 8 بیت به Host ID و 24 بیت به Net ID به‌صورت زیر اختصاص دهیم كلاس C را ایجاد می‌كنند. بیت های با ارزش این کلاس یک ، یک ، صفر می باشد

—            تعداد شبکه : 2097152

—            تعداد میزبان : -2(28)

—             

Host ID

Net ID


          

0

1

1

 

 

كلاس D

—            در این نوع كلاس، چهاربیت با ارزش از 32 بیت به ‌صورت 1110 می‌باشد و سایر بیتها به گروههای میزبان تخصیص داده می‌شود به صورت زیر:

—            Multicast

—            0

—            1

—            1

—            1

—             

—            این نوع كلاس برای گروههای پیام انتشاری (Broadcast) درنظر گرفته شده است. به‌عبارت دیگر اگر خواسته باشیم پیامی را به‌تمام میزبانها ارسال كنیم از این نوع آدرس استفاده می‌كنیم. به‌عنوان‌مثال ویندوز NT برای برنامه Microsoft Net show از این رده آدرس استفاده می‌كند.

—             

كلاس E

—            این رده از آدرس بهصورت آزمایشی در نظر گرفته شده و فعلاً كاربردی ندارد. بیتهای با ارزش آن 11110 می‌باشند،

Multicast

1

1

1

1

 


جدول زیر تفاوت بین کلاس های A,B,C را نشان می دهد.

IP: W. X. Y. Z.: Weblog Themes By SlideTheme :.